ІНТЕРНЕТ-ЛАБОРАТОРІЯ "ЕРУДИТ"

КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти"

Про нас

20 мая 2016 - Администратор

1. Загальні  положення

 

1.1.         Положення про Інтернет-лабораторію «Ерудит» Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (далі – Положення) визначає мету, завдання, порядок організації та напрями  роботи з обдарованими дітьми засобами web-технології як інтерактивної  форми соціальної взаємодії.

1.2.         Інтернет-лабораторія «Ерудит»  (далі – Лабораторія) є відкритою системою внутрішнього і зовнішнього користування, що забезпечить можливість учителям та учням безперешкодного користування інформацією та зв’язком  зі спеціалістами.

1.3.        Це Положення розроблене з урахуванням основних вимог Конституції України; Законів України: «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту та виховання», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію», «Про авторське право і суміжні права»; нормативних документів: «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021рр.», Концепції розвитку освіти на період 2015–2025 років, Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060, Статуту Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради  (далі – академія), наказів ректора, рішень вченої, навчально-методичної рад академії та цим Положенням.

1.4.        Лабораторія функціонує як складова освітнього сайту КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

1.5.        Лабораторія створюється на підставі рішення вченої ради наказом ректора академії і діє на громадських засадах.

 

2. Мета, завдання та функції діяльності Лабораторії

 

2.1. Метою Лабораторії є формування єдиного освітньо- інформаційного середовища засобами web-технології для забезпечення результативності і якості науково-методичного супроводу роботи з обдарованими дітьми.

2.2. Основні завдання Лабораторії:

2.2.1.  створити мережевий освітній простір  щодо виявлення, підтримки та розвитку обдарованої учнівської молоді регіону;

2.2.2.  розробити та впровадити інноваційні методики   забезпечення     роботи  з  обдарованими  дітьми на основі засобів Інтернету, web-технології,  та ін.;

2.2.3.  забезпечити мережеву взаємодію всіх учасників освітньо-інформаційного  середовища шляхом:

-         надавання консультацій педагогам, психологам, керівникам навчальних закладів з питань розвитку обдарованості і реалізації інтелектуальних та творчих здібностей дітей;

-         проведення конференцій, майстер-класів, семінарів, «круглих столів», інтелектуальних конкурсів, змагань, турнірів тощо;

-         поширення  досвіду новаторської роботи з обдарованими дітьми;

-         сприяння реалізації інноваційних проектів освітніх установ, спрямованих на розвиток і вдосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в регіоні;

-         стимулювання творчого вдосконалення педагогів і учнів шляхом керованої самоосвітньої діяльності;

-         активізації потреби обдарованої дитини в самопізнанні, самоаналізі, саморозкритті та використанні своїх психофізичних особливостей і можливостей;

-         підготовки учнів до всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту МАН, конкурсів, турнірів тощо;

-         надавання науково-методичної підтримки установам шкільної, позашкільної та післядипломної педагогічної освіти, які працюють у сфері роботи з обдарованими дітьми (МАН, центри дитячої творчості, загальноосвітні заклади нового типу тощо);

      2.2.4. підготувати електронні методичні матеріали, збірники, конкурсні завдання, які допоможуть у організації роботи з інтелектуально обдарованими учнями.

         2.3. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань Лабораторія виконує такі функції:

-         організаційну, суть якої полягає у створенні структури Лабораторії, а також забезпеченні її ефективної діяльності для досягнення окресленої мети;

-         консультативну, яка передбачає надання допомоги педагогічним працівникам щодо роботи з обдарованою молоддю;

-         інформаційну, суть якої полягає у висвітленні достовірної, об’єктивної інформації.

 

3.               Організація діяльності  Лабораторії

 

         3.1.  Діяльність  Лабораторії  будується на принципах гуманізму, демократизму, поетапності, доступності та науковості.

3.2.  Діяльність  Лабораторії здійснюється за такими напрямами:

-         діагностичний, який передбачає консультування педагогів з проблем психологічної і педагогічної діагностики обдарованості;

-         науково-методичний, за яким  визначається коло завдань, які орієнтують педагогів на пошук ефективних педагогічних методів, форм та засобів розвитку обдарованих дітей;

-         дослідно-експериментальний, який передбачає пошук бази проведення досліджень та науково-методичний супровід їх організації;

-         інформаційно-аналітичний передбачає консультування педагогів з проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті обдарованих дітей.

-         організаційно-просвітницький дозволить спрямувати діяльність Лабораторії  на популяризацію освіти обдарованих дітей та формування суспільно-громадської думки щодо її значення.

3.3.    Координацію діяльності Лабораторії здійснює проректор з навчально-методичної роботи академії (далі – Керівник). Координація полягає у визначенні напрямів діяльності Лабораторії, вивченні потреб педагогічних працівників у її функціонуванні, проведенні консультацій із питань роботи з обдарованими дітьми в регіоні.

3.4. Заступник керівника – завідувач науково-методичної лабораторії інноваційної діяльності та роботи з обдарованою молоддю академії – спільно із науково-педагогічними та педагогічними працівниками академії забезпечує діяльність Лабораторії відповідно до її основних напрямів.

3.5.  Навчальні програми та індивідуальні завдання з базових дисциплін розробляються завідувачами (методистами) відповідних науково-методичних лабораторій, науково-педагогічними працівниками академії, педагогами освітніх закладів відповідно до Державного стандарту старшої школи навчальних програм з базових дисциплін, вимог до Всеукраїнських і міжнародних олімпіад та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

3.6. Консультантами з підготовки учнів до конкурсів, олімпіад та інших  видів змагань можуть бути вчителі, керівники факультативів, гуртків, секцій, викладачі різних навчальних закладів, працівники академії.

Обов’язки консультантів:

-         надання учням допомоги в організації самостійної роботи;

-         задоволення інформаційних потреб;

-         створення умов для спільної роботи учнів з науковцями вищих навчальних закладів, професійними дослідниками;

-         стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді;

-         здійснення ефективного змістовного забезпечення відповідних напрямів діяльності лабораторії;

-         створення  умови для безперервної взаємодії з учасниками Лабораторії;

-         сприяння об’єднанню в рамках діяльності Лабораторії  методичного і творчого потенціалу педагогічних працівників навчальних закладів та установ освіти області;

-         сприяння та ініціювання обговорення актуальних питань щодо  роботи з обдарованими дітьми, обміну досвідом застосування інноваційних методик   в навчально-виховному процесі;

-         сприяння організації та проведенню різних форм Інтернет-спілкувань;

-         надсилання інформації про умови проведення Інтернет-змагань, олімпіад, конкурсів, турнірів та інших заходів;

-         наповнення необхідними матеріалами  відповідних розділів на сайті академії;

-         виконання іншої роботи відповідно до мети та завдань діяльності Лабораторії.

3.7. Для методичного супроводу роботи з творчими вчителями і обдарованими учнями створюється методичний фонд із електронних матеріалів.

3.8. Підсумки роботи підводяться щорічно.

 

4.               Учасники Лабораторії

 

4.1. Користуватися науково-методичними послугами Лабораторії можуть: науково-педагогічні та педагогічні працівники академії; вчителі, шкільні психологи та бібліотекарі, вихователі області; учні 7-11 класів незалежно від типу, форми власності, розташування та підпорядкування навчального закладу, які стали переможцями  І, ІІ, ІІІ та ІV етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та І, ІІ, та ІІІ етапів конкурсу-захисту МАН;

4.2.  Учасники Лабораторії  мають право:

-         на допомогу у поглибленому вивченні базових дисциплін;

-         використовувати методичний фонд із електронних матеріалів;

-         отримувати необхідні консультації наукових та науково-педагогічних  працівників академії;

-         користуватися бібліотекою академії;

-         завантажувати матеріали сайту з метою подальшого використання у своїй професійній діяльності за умови дотримання ними авторських прав;

-         пропонувати матеріали з власного практичного досвіду для розміщення у відповідних тематичних розділах  Лабораторії;

-         брати участь в обговоренні актуальних питань, що стосуються професійної діяльності;

-         установлювати та здійснювати співпрацю з подібними Інтернет- лабораторіями з інших областей України, а також із міжнародними;

-         брати участь в Інтернет-заходах  Лабораторії;

-         вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності  Лабораторії, тематичного наповнення її сторінок.

 

5.               Припинення діяльності Лабораторії  

 

5.1. Унесення змін до Положення здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням керівника Лабораторії.

5.2. Припинення діяльності  Лабораторії  здійснюється  відповідальним наказом ректора.

 

...

Added By Plugin From Parameter - 23665

Рейтинг: 0 Голосов: 0 240 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!